برنامه عملیاتی مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه سال ۱۴۰۲

 

۱- توانمندسازی ذی نفعان مرکز در زمینه روش شناسی پژوهش مشارکتی
هدف کلی اهداف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
ظرفیت سازی و توانمند‌سازی پژوهشگران، مردم و سازمانها در زمینه پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه و مفاهیم و ابزارهای مرتبط ۱-طراحی و اجرای کارگاه، وبینار و یا دوره آموزشی، سخنرانی در ژورنال کلاب /کنفرانس /کنگره در زمینه پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه و مفاهیم و ابزارهای مرتبط ۱-تعیین گروه مخاطبان (پژوهشگران، مردم، سازمانهای جامعه محور، سیاستگذاران) ۱-تعداد کارگاه، وبینار، دوره آموزشی، کنفرانس، ژورنال کلاب، کنگره
۲-تنظیم لیست اسامی سازمان ها و ذینفعان کلیدی
۳-هماهنگی با مدرسین جهت اجرای کارگاه، وبینار، دوره آموزشی
۴-تشکیل کمیته علمی دوره‌های آموزشی
۵-تهیه مباحث و عناوین
کارگاه، وبینار، دوره آموزشی
۶-تنظیم برنامه اجرایی کارگاه، وبینار، دوره آموزشی
۷-اجرای کارگاه، وبینار، دوره آموزشی
۸- تدوین یک پروپوزال درخصوص اجرا و ارزشیابی این برنامه
۹- ارائه مقالات مرتبط با حیطه مرکز در ژورنال کلاب، کنگره، کنفرانس و…
۲-ارتقای کمیت و کیفیت طرحهای تحقیقاتی مبتنی بر رویکرد مشارکتی در مرکز ۱- تاکید بر تصویب پروپوزالهای مبتنی بر رویکرد مشارکت در مرکز در جلسات شورای پژوهشی

۲- به روز رسانی اولویتهای پژوهشی مرکز مبتنی بر نیاز جامعه

-به روز رسانی اولویتهای پژوهشی مرکز مبتنی بر نیاز جامعه ۲-تعداد طرحهای تحقیقاتی مرکز با رویکرد مشارکتی

 

 

 

 

 

۲-پژوهش در زمینه موضوعات در اولویت مرکز تحقیقات و حرکت به سمت اثرگذاری
هدف کلی هدف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
تولید شواهد برای اجرا و اثرگذاری مداخلات ارتقا‌دهنده سلامت با رویکرد مشارکتی ۱-بازنگری اولویت های پژوهشی مرکز براساس نیاز‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی ۱-تشکیل جلسات با حضور اعضای شورای پژوهشی مرکز – منابع مالی

-منابع انسانی

-آماده سازی زیرساختهای لازم در فیلد جهت انجام تحقیقات مبتنی بر مشارکت جامعه

۱-تعداد پروژه های صورت گرفته  در راستای اولویت ها  با روش پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه (حداقل ۳ پروژه در سال)

۲-تعداد پایان نامه های دانشجویی که به عنوان طرح در مرکز تصویب می شود. (حداقل یک پایان نامه در سال)

۳-تعداد برون دادهای پژوهشی (مقاله، کتاب، ارائه مقاله در کنگره، و…..)

 

۲-بررسی متون از منابع مرتبط
۳-به روز رسانی سالانه اولویت های پژوهشی و انتشار آن در سایت های مرتبط با پژوهش
۲-بسترسازی برای افزایش تولیدات علمی مرکز جهت به کارگیری پژوهش مشارکتی ۱-تهیه فراخوان سالانه طرحها و ارسال آن به مراجع مرتبط
۲-تشکیل جلسات منظم شورای پژوهشی جهت تصویب طرحهای ارسالی به مرکز و اعلام خاتمه طرحهای مصوب شده
۳-تاکید بر مشارکت اعضای شورای پژوهشی مرکز جهت انتشار مقالات با افیلیشن مرکز
۴-تهیه لیست طرحهایی که تعهدات آنها به انجام نرسیده است.

 

 

 

 

 

۳-بهره برداری از نتایج پژوهش های مرکز
هدف کلی هدف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
ارتقای بهره گیری از نتایج پژوهشهای مرکز و افزایش تاثیر پژوهش بر سیاست های سلامت، وضعیت سلامت جامعه، تغییر در تعیین کننده های اجتماعی سلامت

 

تولید و به اشتراک گذاری نتایج تحقیقاتی مرکز در قالب ترجمان دانش، خلاصه سیاستی و … ۱-تدوین فرم های استاندارد برای تولید مستندات و محصولات دانشی (فرم خلاصه
سیاستی و … متناسب با معیارهای ارزشیابی اثرگذاری) و ارسال به اعضای شورای پژوهشی مرکز و مجریان طرحها
      -زیرساختها جهت انتشار نتایج (وب سایت، مجلات موضوعی مرتبط، …)

 

-وجود فرصت  ارائه نتایج پژوهش در قالب ژورنال کلاب، شرکت در کنفرانس ها یا همایشها

-منابع انسانی

-منابع مالی (چاپ مقاله، شرکت در کنگره و…)

۱-تعداد رویداد برگزار شده برای اطلاع رسانی نتایج پژوهش به گروههای هدف مختلف(رسانه ها، جلسات، …) (حداقل دو رویداد در سال)

۲-تعداد مقاله منتشر شده در مجله‌های مرتبط در سطح ملی و بین الملل  با شرط اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ (۳ مقاله در سال)

۳-تعداد مقاله منتشر شده در مجله‌های ایمپکت  بالا (۲ مقاله در سال)

۴-تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و همایش‌های داخلی و بین المللی( ۳ مقاله در سال)

۵-نسبت  نتایج انعکاس داده شده در وب سایت به گزارشات پایان یافته (۱۰۰%)

۶-تعداد تولید راهنما، دستورالعمل، بخشنامه ، خلاصه سیاستی ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ، ﭘﻤﻔﻠﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، ﻣﻮﻟﺘﯽ مدیا و …  به نحوی که ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺮای ذﯾﻨﻔﻌﺎن قابل دسترس باشد. (۲ محصول در سال)

۷-وجود شواهدی از اﺛﺮﮔﺬاری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در سطوح مختلف در طرح های اجرا شده (مستندات مرتبط با  اثرگذاری (مصوبه، تاییدیه توسط ذی نفع و …(به ازای هر طرح کاربردی در سال)

۲-اعلان به مجری در خصوص پذیرش طرحهای پژوهشی به شرط تکمیل فرم های نتایج مطالعات      
۳-بازخورد مستندات به ذینفعان و مخاطبان طرح تحقیقاتی      
۴-بارگذاری مستندات تولیدشده در سایت مرکز      

 

 

 

 

 

۴-ارتباط دو جانبه علمی با متخصصین رشته ها و مراکز تحقیقاتی مختلف
هدف کلی هدف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
تبادل دانش و هم یادگیری در حوزه های مرتبط

 

آشنا شدن متخصصین، دانشجویان  و کارکنان مراکز مختلف با اهداف و اصول انجام  تحقیق مشارکتی مبتنی بر جامعه  و فراهم شدن زمینه همکاری با مرکز

 

۱-شناسایی متخصصین رشته‌ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه‌های مرتبط با فعالیتهای مرکز       -معرفی برنامه های مرکز از طریق سایت، بروشور مرکز و گروههای ایمیلی

 

۱-تعداد افراد شرکت کننده در ژورنال کلاب مرکز در هر جلسه (حداقل  ۷ نفر در هر جلسه)

۲-تنوع رشته های آموزشی مرتبط با پژوهش مشارکتی  در جلسات شورای پژوهشی، ژورنال کلاب (حداقل ۵ رشته)

۳-تعداد جلسات ژورنال کلاب برگزار شده با همکاری مرکز بهره برداری از دانش سلامت و مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاهی در نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران (حداقل ۱۲ بار در سال)

۴-تعداد جلسات برگزار شده  شورای پژوهشی (حداقل دو بار در سال)

۵-تعداد جلسات برگزار شده  به اتفاق سایر مراکز تحقیقاتی (یک بار در سال)

۲-دعوت از افراد شناسایی شده به همکاری با مرکز      
۳-تهیه تفاهم نامه همکاری با مراکز شناسایی شده      
۴-مکاتبه با مراکز شناسایی شده و عقد تفاهم نامه با آنها      

 

 

 

 

 

 

 

۵-جلب مشارکت بین بخشی در برنامه ریزی ارتقای سلامت و  سیاستگذاری سلامت
هدف کلی هدف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
ارتقای همکاری ذینفعان بخش های مختلف در مسائل جامعه و نظام سلامت

 

برقراری ارتباط با سازمانهای مختلف جهت همکاریهای دوجانبه با مرکز ۱-شناسایی سازمان های کلیدی مرتبط با اهداف مرکز  

 

    -منابع مالی

-منابع انسانی

-نامه نگاریهای اداری

۱-جذب اعتبار از  منابع بخش دولتی-وزارت بهداشت (حداقل ۱۰۰ میلیون ریال در سال)

۲-جذب اعتبار از  منابع مردمی/خیرین (ارزش منابع انسانی داوطلبی، اقلام به میزان حداقل ۱۰۰ میلیون ریال در سال)

۳-جذب اعتبار از  منابع بخش خصوصی (حداقل ۱۰۰ میلیون ریال در طی ۳ سال)

 

۴-ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ ﻣﺸـﺘﺮک ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﻣﺮﮐـﺰ /  داﻧﺸـﮕﺎه /  ﺳـﺎزﻣﺎن در  اﺟـﺮای ﻃـﺮح   ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (حداقل ۱ طرح در سال)

۲-دعوت از نمایندگان سازمانها جهت شرکت در جلسات، کارگاهها، دوره های آموزشی، سمینار ها و وبینارهای
مرکز
     
۳-تنظیم برنامه جلسات و
هماهنگیهای لازم
     
۴-تنظیم مفاد تفاهم نامه با سازمانها جهت ارائه و یا دریافت
مشاوره در امر پژوهش و سایر خدمات
     
۵-پذیرش و اجرای طرح تحقیقاتی سفارشی به سازمان های برون دانشگاهی      

 

 

۶-بین المللی سازی پژوهش مشارکتی
هدف کلی هدف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
شکل دهی ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و دانشگاه ها و ﺳـﺎزﻣﺎﻧ ﻬﺎی ﺑـﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠـﯽ  در زمینه پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه ۱-افزایش تعداد مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز در مجلات و کنگره های معتبر خارجی دنیا

 

 

 

 

 

۲-افزایش جذب گرنت های پژوهشی بین المللی در حوزه های مرتبط با پژوهشهای سلامت مشارکتی

۱-شناسایی افراد و مراکز بین المللی فعال در زمینه پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه

 

      -آشنایی محققین با زبان انگلیسی

 

-شرکت در کارگاههای جذب گرنت و مقاله نویسی

 

-استفاده از تجارب بین المللی مرکز تحقیقات

 

 

-تعداد  افراد مرتبط در سازمان های بین المللی همکار در طرح/تعداد طرح های دارای همکار بین المللی (۳ نفر در سال/۲ طرح در سال)

-تعداد  افراد مرتبط در سازمان های بین المللی همکار در  مقاله/ تعداد  مقالات دارای همکار بین المللی (۳ نفر در سال/  ۲مقاله  در سال)

-تعداد گرنت جذب شده بین المللی /میزان گرنت به ریال (حداقل ۱ در سال) حداقل معادل ۱۰۰ میلیون ریال در سال

۲-دعوت به همکاری از آنها در قالب طرحهای تحقیقاتی/ نگارش و چاپ مقالات      
۳- شناسایی فراخوان‌های بین المللی مرتبط و جذب گرنت      

 

 

 

 

 

 

۷-جذب و تربیت دانشجو
هدف کلی هدف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
بهبود عملکرد علمی مرکز و ارتقای دانش و مهارت دانشجویان مختلف در زمینه رویکرد پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه

 

۱-ایجاد بستر مناسب در جهت آَشناسازی، حمایت و بکارگیری دانشجویان جهت انجام
پژوهشهای مشارکتی مبتنی بر جامعه 

۲-ایجاد فرصت مشاوره علمی به طرح ها و پایان نامه های برای هر یک از اعضای هیات علمی

 

۱-اعلام آمادگی پذیرش دانشجویان و فارغ
التحصیلان رشته‌های مرتبط جهت پذیرش به عنوان دانشجوی پسادکترا، دیپلم پژوهشی و یا سرباز نخبه به معاونت پژوهشی
      –        -نامه نگاریهای لازم و اخذ مجوز

–        -ایجاد فرصت شرکت در ژورنال کلاب ها و جلسات ارائه گزارش پیشرفت حداقل دو هفته یکبار

–        -هماهنگی برای دعوت از افراد اعم از داورها،  اساتید راهنما و مشاور  و اداره جلسات

 

۱-تعداد جلسات برگزار شده با دانشجویان (حداقل ۱۲ بار در سال)

۲-تعداد جلسات برگزارشده گزارش پیشرفت با اساتید داخل و خارج از دانشگاه (حداقل دو بار در سال)

۳-تعداد مقاله منتشر شده توسط دانشجویان  با افیلیشن مرکز (حداقل  ۲ مورد در سال)

۴-تعداد رویدادهای مرتبط با پژوهش مشارکتی که دانشجویان در ان مشارکت داشته اند (حداقل یک رویداد)

۲-جذب دانشجویان مستعد و مشارکت آنها در
طرح های پژوهشی
     
۳-همکاری با دانشجویان از طریق ایجاد فرصت مشاوره علمی به طرح ها و پایان‌نامه‌ها      

 

 

 

 

 

 

۸-توسعه ارتباطات دیجیتال
هدف هدف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
معرفی مرکز تحقیقات و  انتشار دستاوردهای آن از طریق وب سایت

 

 

 

۱-آشنایی مخاطبین مختلف با فعالیت ها، برنامه ها و دستاوردهای مرکز

 

۲-ارتقای دانش و آگاهی درباره پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه

 

۳-ایجاد ارتباط بیشتر با سازمانها و مراکز همکار

 

۴-ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش

 

۵-بازاریابی و در اختیار گذاشتن نرم افزارهای کاربردی پژوهش

۱-انتشار برنامه ها و فعالیتهای
مرکز در سایت 

 

 

 

 

      -تخصیص فضای کافی از سوی دانشگاه

 

-همکاری اعضا در ارائه مطالب جدید و به موقع

 

۱-وجود وب سایت دوزبانه روزامد

۲-تعداد بازدیدهای صورت گرفته از سایت

۲-به روز رسانی مداوم سایت مرکز        
  ۳-ایجاد کانال ارتباطی در فضای
مجازی جهت گسترش اهداف
و انتقال پیام های مرتبط
         

 

 

 

 

 

 

۹- جذب منابع مالی از سازمان های ملی و بین المللی
هدف کلی هدف اختصاصی اقدام مسئول زمان شروع زمان پایان پیش نیازها شاخص
توسعه پژوهش و توانمندسازی جامعه ۱-دریافت حمایت مالی از سازمانهای ملی و بین‌المللی ۱-تهیه لیستی از سازمانها و مراکز جهت جذب منابع

 

       
۲- تدوین طرحهای پژوهشی برای فراخوان ها و
سازمان های حامی مالی 
     
۳-عقد قرارداد با سازمان مربوطه جهت هدایت پروژه و جذب گرنت