معرفی مرکز CBPR
2021-01-20
برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۱
2021-01-21

برنامه عملیاتی مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه (سال ۹۸)

لطفا جهت  مشاهده صورتجلسه کلیک بفرمایید

 • عنوان برنامه :

ارتباط دو جانبه علمی با متخصصین رشته ها و مراکز مختلف

 • هدف کلّی:

تبادل دانش و هم یادگیری در حوزه های مرتبط با پژوهش مشارکتی

 • هدف/ اهداف اختصاصی:

آشنا شدن متخصصین و مراکز مختلف با اهداف و اصول انجام تحقیق مشارکتی مبتنی بر جامعه CBPR

 • ماهیت برنامه: برنامه حفظ وضع موجود ✅ برنامه توسعه ای ☐
 • نوع برنامه: هزینه ای ✅ تملّک دارایی (عمرانی) ☐
 • منبع تأمین اعتبار: عمومی (جاری) ☐ اختصاصی ☐ تملّک دارایی ☐ ردیف متمرکز ☐ سایر منابع ✅

در توضیحات آمده است.

 • زمان بندی اجرای برنامه:
زمان ماه سال
شروع فروردین ۱۳۹۸
خاتمه اسفند ۱۳۹۸

شاخص های سنجش و ارزیابی برنامه:

عنوان شاخص واحد سنجش دوره سنجش و ارزیابی
شاخص عملیاتی تنوع رشته های آموزشی مرتبط با پژوهش مشارکتی شرکت کننده در گزارشات پیشرفت تز دانشجویان ۱ سال
شاخص عملیاتی تنوع رشته های آموزشی مرتبط با پژوهش مشارکتی شرکت کننده در جلسات شورای پژوهشی ۱ سال
شاخص عملیاتی تعداد جلسات شورای پژوهشی برگزار شده با حضور متخصصین مختلف ۱ سال
شاخص عملیاتی تعداد جلسات Journal club برگزار شده با همکاری مرکز بهره برداری از دانش سلامت و  مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاهی در نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱ سال

ضرورت اجرای برنامه:

(بررسی و تائید نهایی برنامه بر اساس استدلال مندرج در ضرورت اجرای برنامه انجام می پذیرد)

مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دارای قابلیت‌هایی می‌باشد که این مرکز را به محیطی مناسب برای تبادل بین رشته ای دانش از جمله رشته های مرتبط دانشگاه مانند پزشکی اجتماعی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، اپیدمیولوژی، پرستاری و پزشکی حرفه ای تبدیل می‌نماید. این جلسات گفتمان علمی و تبادل دانشی می‌تواند به هم یادگیری و ارتقای سطح علمی مرکز کمک ‌نماید.

الزامات و پیش نیازهای اجرای برنامه:

معرفی برنامه های مرکز از طریق سایت، بروشور مرکز و گروه های ای میلی

فعالیت های صورت گرفته برگزاری جلسات ژورنال کلاب با مشارکت افراد از رشته های مختلف مرتبط اعم از پزشکی اجتماعی، پرستاری، آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی
برگزاری جلسات شورای پژوهشی با مشارکت افراد از رشته های مختلف مرتبط اعم از پزشکی اجتماعی، پرستاری، آموزش بهداشت و اپیدمیولوژی

وضعیت شاخص های برنامه:

شاخص شاخص هدف شاخص تامین شده مدارک
تنوع رشته های آموزشی مرتبط با پژوهش مشارکتی شرکت کننده در گزارش تز دانشجویان ۴ رشته ۶رشته

اپیدمیولوژی، پرستاری، پزشکی اجتماعی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، جامعه شناسی، …

صورتجلسه گزارش پیشرفت تز خانم قاسمی ۱ و ۲

تز خانم دکتر رهبری

تنوع رشته های آموزشی مرتبط با پژوهش مشارکتی شرکت کننده در جلسات شورای پژوهشی ۵ رشته ۵ رشته

اپیدمیولوژی، پرستاری سلامت جامعه، پزشکی اجتماعی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، سلامت جنسی

صورتجلسات امضا شده ۱ و ۲
تعداد جلسات شورای پژوهشی برگزار شده حداقل ۳ ۳ تعداد بر اساس صورتجلسات

۱ و ۲ و ۳

تعداد جلسات Journal club برگزار شده با همکاری مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت و  مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاهی در نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۲ ۲۲ http://cbpr.tums.ac.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%a8/

توضیحات :

از آنجایی که این مرکز بودجه مستقل ندارد، منبع تأمین اعتبار برای این برنامه بودجه طرح ها با همکاری مرکز بهره برداری از دانش سلامت و  مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاهی در نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

 • عنوان برنامه :

تربیت دانشجویان دکترای پژوهشی PhD by Research

 • هدف کلّی:

ظرفیت سازی در دانشجویان در زمینه پژوهش مشارکتی

 • هدف/ اهداف اختصاصی:
 1. ارتقای دانش و مهارت دانشجویان دکتری در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های پژوهشی با رویکرد پژوهش مشارکتی و ابزارهای مرتبط پژوهشی
 2. ارتقای عملکرد علمی مرکز
 • ماهیت برنامه: برنامه حفظ وضع موجود ✅ برنامه توسعه ای ☐
 • نوع برنامه: هزینه ای ✅ تملّک دارایی (عمرانی) ☐
 • منبع تأمین اعتبار: عمومی (جاری) ☐ اختصاصی ☐ تملّک دارایی ☐ ردیف متمرکز ☐ سایر منابع ☐

در توضیحات آمده است.

 • زمان بندی اجرای برنامه:

 

زمان ماه سال
شروع فروردین ۱۳۹۸
خاتمه اسفند ۱۳۹۸

شاخص های سنجش و ارزیابی برنامه:

عنوان شاخص واحد سنجش دوره سنجش و ارزیابی
شاخص عملیاتی تعداد جلسات برگزار شده با دانشجویان ۱ سال
شاخص عملیاتی تعداد نشست های برگزار شده گزارش پیشرفت با اساتید داخل و خارج از دانشگاه ۱ سال
شاخص عملیاتی تعداد مقاله منتشر شده توسط دانشجویان با افلیشن مرکز ۱ سال

ضرورت اجرای برنامه:

(بررسی و تائید نهایی برنامه بر اساس استدلال مندرج در ضرورت اجرای برنامه انجام می پذیرد)

مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه دارای قابلیت‌هایی می‌باشد که این مرکز را به محیطی مناسب برای آموزش دانشجویان پژوهش محور تبدیل می‌نماید. این ارتباط از یک سو به دلیل داشتن فیلد آموزشی می‌تواند به دانشجویان در آموزش بهتر کمک نماید و از سوی دیگر به دلیل پویایی ناشی از حضور دانشجویان به ارتقای سطح علمی مرکز کمک نماید. دوره‌های دکتری پژوهش‌محور از این جهت می تواند باعث تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه شود که دانشجو، تحصیل خود را با پروژه‌ای آغاز نموده است که مرتبط با نیاز جامعه و نظام سلامت است و این نیاز به عنوان موضوع رساله دانشجو قرار گرفته است که علاوه بر بالا رفتن سطح علمی دانشجو، امید است راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

الزامات و پیش نیازهای اجرای برنامه:

 • موافقت واحد هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه و عملکرد بر اساس دستورالعمل واحد
 • فراهم بودن فرصت شرکت در ژورنال کلاب ها و جلسات ارائه گزارش پیشرفت حداقل دو هفته یکبار به نحوی که شناخت لازم از روش پژوهش مشارکتی صورت گرفته از نیازهای دانشجویان مطلع شده و در جهت رفع اشکالات و بهبود پروژه ها رهنمودهای لازم ارائه شود.
 • دسترسی به افیلیشن مرکز
 • هماهنگی برای دعوت از افراد اعم از داورها، اساتید راهنما و مشاور و اداره جلسات
فعالیت های صورت گرفته برگزاری جلسات و نشست با داوران، اساتید مشاور و راهنما برای هدایت و پایش پیشرفت پایان نامه

ارزیابی وضعیت شاخص های برنامه:

شاخص شاخص هدف شاخص تامین شده مدارک تایید
تعداد جلسات برگزار شده با دانشجویان ۱۲ ۲۶ (خانم قاسمی)

۱۴ (خانم دکتر رهبری)

تاییدیه استاد مشاور و استاد راهنما
تعداد نشست های برگزار شده گزارش پیشرفت با اساتید داخل و خارج از دانشگاه ۳ ۲ (خانم قاسمی)

۱ (دکتر رهبری)

صورتجلسه گزارش پیشرفت

طرح خانم قاسمی ۱ و ۲

طرح خانم دکتر رهبری

تعداد مقاله منتشر شده توسط دانشجویان با افلیشن مرکز ۲ ۳ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28766394/

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=703362

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-018-1859-6#:~:text=The%20results%20demonstrated%20that%20the,which%20was%2016.40%20%C2%B1%203.21.&text=The%20current%20status%20of%20the,satisfactory%20for%20care%20services%20providers.

توضیحات :

هزینه از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و همکاری مرکز هماهنگی مراکز تحقیقاتی تامین می شود.

 • عنوان برنامه :

بهره برداری از نتایج پژوهش های مرکز

 • هدف کلّی:

ارتقای بهره گیری از نتایج پژوهش های مرکز

 • هدف/ اهداف اختصاصی:

اطلاع رسانی نتایج پژوهش های مرکز به ذی نفعان مختلف

 • ماهیت برنامه: برنامه حفظ وضع موجود ✅ برنامه توسعه ای ☐
 • نوع برنامه: هزینه ای ✅ تملّک دارایی (عمرانی) ☐
 • منبع تأمین اعتبار: عمومی (جاری) ☐ اختصاصی ☐ تملّک دارایی ☐ ردیف متمرکز ☐ سایر منابع ☐

در توضیحات آمده است.

 • زمان بندی اجرای برنامه:

 

زمان ماه سال
شروع فروردین ۱۳۹۸
خاتمه اسفند ۱۳۹۸

شاخص های سنجش و ارزیابی برنامه:

عنوان شاخص واحد سنجش دوره سنجش و ارزیابی
شاخص عملیاتی تعداد مقاله منتشر شده در مجله‌های مرتبط در سطح ملی و بین المللی ۱ سال
شاخص عملیاتی تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و همایش‌های داخلی و بین المللی ۱ سال
شاخص عملیاتی نسبت نتایج انعکاس داده شده در وب سایت به گزارشات پایان یافته ۱ سال

ضرورت اجرای برنامه:

(بررسی و تائید نهایی برنامه بر اساس استدلال مندرج در ضرورت اجرای برنامه انجام می پذیرد)

در سازمان های امروزی، بهره‌برداری موثر از دانش به عنوان یک چالش مطرح است. محدودیت منابع، اهمیت انتقال دانش و تلاش برای بهره برداری از نتایج تحقیقات را افزایش داده است. به طور اخص در رویکرد پژوهش مشارکتی، توزیع یافته هایکی از اصول پژوهش محسوب می گردد. این امر به رضایت، اعتماد و برانگیختن حس تعلق و احترام منجر شده و به شکل گیری همکاری های جدید نیز کمک می کند.

الزامات و پیش نیازهای اجرای برنامه:

 • وجود یک وب سایت و بخش هایی برای دستاوردها
 • وجود زیرساخت هایی نظیر مجلات موضوعی در رابطه با CBPR که مرکز بتواند از این فرصت جهت انتشار نتایج پژوهش ها بهره گیرد.
 • وجود فرصت ارائه نتایج پژوهش در قالب ژورنال کلاب، شرکت در کنفرانس ها یا همایش ها
فعالیت های صورت گرفته اطلاع رسانی از طریق وب سایت، سمینارها و کنفرانس ها و ژورنال کلاب مرکز
چاپ مقاله توسط محققین مرکز و انتشار نتایج طرح های پایان یافته در سایت

ارزیابی وضعیت شاخص های برنامه:

شاخص شاخص هدف شاخص تامین شده
تعداد مقاله منتشر شده در مجله‌های مرتبط در سطح ملی و بین المللی ۴ مقالات ۲۰۱۹
تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و همایش‌های داخلی و بین المللی ۲ مقالات کنگره
نسبت نتایج انعکاس داده شده در وب سایت به گزارشات پایان یافته ۱۰۰ ۱۰۰

توضیحات:

تامین زیرساخت سایت توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فراهم می باشد. این مرکز بودجه مستقل ندارد، لذا افراد از منابع طرح تحقیقاتی خود در این نشست ها کنفرانس ها و … شرکت می کنند.

 • عنوان برنامه : وب سایت مرکز
 • هدف کلّی: معرفی مرکز تحقیقات و انتشار دستاوردهای آن از طریق وب سایت
 • هدف/ اهداف اختصاصی:
 1. آشنایی مخاطبین مختلف با فعالیت ها و برنامه های مرکز
 2. ارتقای دانش و آگاهی درباره پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه
 3. ارائه دستاورد های مرکز
 4. ایجاد ارتباط بیشتر با سازمان ها و مراکز همکار
 5. ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق اطلاع رسانی و آموزش
 6. بازاریابی و در اختیار گذاشتن نرم افزارهای کاربردی پژوهش
 • ماهیت برنامه: برنامه حفظ وضع موجود ✅ برنامه توسعه ای ☐
 • نوع برنامه: هزینه ای ✅ تملّک دارایی (عمرانی) ☐
 • منبع تأمین اعتبار: عمومی (جاری) ☐ اختصاصی ☐ تملّک دارایی ☐ ردیف متمرکز ☐ سایر منابع ☐

در توضیحات آمده است.

 • زمان بندی اجرای برنامه:

 

زمان ماه سال
شروع فروردین ۱۳۹۸
خاتمه اسفند ۱۳۹۸

شاخص های سنجش و ارزیابی برنامه:

عنوان شاخص واحد سنجش دوره سنجش و ارزیابی
شاخص عملیاتی تعداد رویدادهای بارگذاری شده ۱ سال

ضرورت اجرای برنامه:

(بررسی و تائید نهایی برنامه بر اساس استدلال مندرج در ضرورت اجرای برنامه انجام می پذیرد.)

مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه جهت ارائه آخرین دستاوردها و هم چنین نتایج حاصل از تحقیقات خود به همکاران و علاقمندان، نیازمند استفاده از فضای مجازی بر روی شبکه جهانی اینترنت می باشد تا با کمترین محدودیت، امکان آشنایی علاقمندان را با آخرین برنامه ها و فعالیت های این مرکز فراهم نماید.

الزامات و پیش نیازهای اجرای برنامه:

 • تخصیص فضای کافی از سوی دانشگاه
 • همکاری اعضا در ارائه مطالب جدید و به موقع
فعالیت های صورت گرفته وبلاگ و سایت مرکز فعال بوده است.

ارزیابی وضعیت شاخص های برنامه:

شاخص شاخص هدف شاخص تامین شده مدارک تایید
تعداد رویدادهای بارگذاری شده در سایت مرکز ۱۲ ژورنال کلاب ۲۲ http://cbpr.tums.ac.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%a8/
حداقل خلاصه یک گزارش پایان یافته از طرح ۱

۲

http://cbpr.tums.ac.ir/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87/

توضیحات :

تامین زیرساخت سایت توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه فراهم می باشد.

 • عنوان برنامه : پژوهش در راستای اولویت های مرکز تحقیقات
 • هدف کلّی: تبیین مدل های مشارکتی به منظور ارتقای سلامت، کاهش رفتارهای پرخطر و تاثیرات منفی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • هدف/ اهداف اختصاصی:

ارتقای خودمراقبتی و نقش مشارکت مردم در مداخلات سلامت

بهبود وضعیت گروههای آسیب پذیر، شناسایی عوامل موثر بر سلامت و رفتارهای پرخطر و کاهش تاثیرات آنها

 • ماهیت برنامه: برنامه حفظ وضع موجود ✅ برنامه توسعه ای ☐
 • نوع برنامه: هزینه ای ✅ تملّک دارایی (عمرانی) ☐
 • منبع تأمین اعتبار: عمومی (جاری) ☐ اختصاصی ☐ تملّک دارایی ☐ ردیف متمرکز ☐ سایر منابع ☐

در توضیحات آمده است.

 • زمان بندی اجرای برنامه:

 

زمان ماه سال
شروع فروردین ۱۳۹۸
خاتمه اسفند ۱۳۹۸

شاخص های سنجش و ارزیابی برنامه:

عنوان شاخص واحد سنجش دوره سنجش و ارزیابی
شاخص عملیاتی تعداد پروژه های صورت گرفته با روش پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه ۱ سال
شاخص عملیاتی تعداد پروژه های صورت گرفته در جهت د شناسایی و کاهش رفتارهای پرخطر، بهبود وضعیت گروههای آسیب پذیر، شناسایی عوامل موثر بر سلامت و یا کاهش تاثیرات آنها ۱ سال

ضرورت اجرای برنامه:

(بررسی و تائید نهایی برنامه بر اساس استدلال مندرج در ضرورت اجرای برنامه انجام می پذیرد)

ارتقای سلامت جامعه بدون در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی مشکلات تندرستی مردم و توانمندسازی آنها در جهت کنترل این عوامل مقدور نمی باشد. بر این اساس مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه در نظر دارد تا با شناسایی عوامل خطرساز، به کارگیری رویکرد پژوهش مشارکتی و بهره گیری از دانش بین رشته ای و ارتقای نقش تصمیم ساز مردم و سایر بخش های توسعه، در جهت تبیین مدل های بومی ارتقای سلامت و عدالت اجتماعی گام بردارد.

الزامات و پیش نیازهای اجرای برنامه:

 • ظرفیت سازی در سطح دانشجویان، اعضای هیات علمی و محققین دانشگاهی و غیردانشگاهی در زمینه پژوهش مشارکتی و ارتقای سلامت
 • تعیین اولویت های مرکز تحقیقات و اعلام به اعضای علاقمند
 • تخصیص اعتبار لازم در جهت اجرای این نوع پروژه ها و نشر دستاوردها
فعالیت های صورت گرفته تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط

ارزیابی وضعیت شاخص های برنامه:

شاخص شاخص هدف شاخص تامین شده مدارک تایید
تعداد پروژه های صورت گرفته با روش پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه ۳ ۵ صورتجلسه طرح ها- صورتجلسات ۱، ۲، ۳
تعداد پروژه های صورت گرفته در جهت شناسایی و کاهش رفتارهای پرخطر، بهبود وضعیت گروههای آسیب پذیر، شناسایی عوامل موثر بر سلامت و یا کاهش تاثیرات آنها ۳ ۶ صورتجلسه طرح

توضیحات :

هزینه تامین طرح، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد.

 • عنوان برنامه : توانمندسازی در زمینه روش شناسی پژوهش مشارکتی
 • هدف کلّی: ترویج روش های پژوهش مشارکتی در جهت بهبود ارتباط دانشگاه و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی با جامعه در جمع آوری داده ها و برنامه ریزی مشارکتی در جهت ارتقای سلامت
 • هدف/ اهداف اختصاصی:

ظرفیت سازی و توانمند سازی مردم، سازمان های دولتی و غیر دولتی و دانشگاهیان در زمینه پژوهش مشارکتی مبتنی بر مشارکت جامعه

 • ماهیت برنامه: برنامه حفظ وضع موجود ✅ برنامه توسعه ای ☐
 • نوع برنامه: هزینه ای ✅ تملّک دارایی (عمرانی) ☐
 • منبع تأمین اعتبار: عمومی (جاری) ☐ اختصاصی ☐ تملّک دارایی ☐ ردیف متمرکز ☐ سایر منابع ☐

در توضیحات آمده است.

 • زمان بندی اجرای برنامه:

 

زمان ماه سال
شروع فروردین ۱۳۹۸
خاتمه اسفند ۱۳۹۸
 • شاخص های سنجش و ارزیابی برنامه:
عنوان شاخص واحد سنجش دوره سنجش و ارزیابی
شاخص عملیاتی تعداد کارگاه های برگزار شده توسط اعضای مرکز در زمینه های مرتبط با پژوهش مشارکتی و مفاهیم مرتبط ۱ سال

ضرورت اجرای برنامه:

(بررسی و تائید نهایی برنامه بر اساس استدلال مندرج در ضرورت اجرای برنامه انجام می پذیرد)

مشارکت به عنوان یک راهبرد کلیدی در پیشبرد اهداف سازمانها و گروهها مطرح می باشد. روش شناسی مشارکت جامعه و سایر ذی نفعان همواره چالش برانگیز و یکی از دغدغه های ذی نفعان نظام سلامت بوده است. یکی از بهترین راه کارها برای بهبود عملکرد افراد، گروهها و سازمان ها، ظرفیت سازی و افزایش فرصت های آموزشی برای ترویج روش های پژوهش مشارکتی و مفاهیم مرتبط از طریق آموزش است.

الزامات و پیش نیازهای اجرای برنامه:

 • وجود نیروهای ماهر و مکفی در زمینه روش پژوهش مشارکتی و مفاهیم مرتبط
 • تدوین محتوای آموزشی
 • اطلاع رسانی و جلب مشارکت فراگیران در برنامه
فعالیت های صورت گرفته آموزش هایی توسط اعضای مرکز تحقیقات برای گروه هدف دانشجویان برگزار گردیده است.

ارزیابی وضعیت شاخص های برنامه:

شاخص شاخص هدف شاخص تامین شده مدارک تایید
تعداد کارگاه های برگزار شده توسط اعضای مرکز در زمینه های مرتبط با پژوهش مشارکتی و مفاهیم مرتبط ۱ ۲ مدارک پیوست بخش توانمندسازی

توضیحات :

این مرکز بودجه مستقل ندارد، لذا افراد از منابع طرح تحقیقاتی یا منابع سازمان تقاضا کننده، کارگاهها را برگزار می کنند.

 • عنوان برنامه : جلب مشارکت بین بخشی در برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت
 • هدف کلّی: ارتقای همکاری ذی نفعان بخش های مختلف در در برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت
 • هدف/ اهداف اختصاصی:
 • تبیین مدل های همکاری در تدوین، اجرا و پایش ساختار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
 • تبیین مدل های همکاری در کاهش رفتارهای پرخطر
 • ماهیت برنامه: برنامه حفظ وضع موجود ✅ برنامه توسعه ای ☐
 • نوع برنامه: هزینه ای ✅ تملّک دارایی (عمرانی) ☐
 • اعتبار مورد نیاز برنامه: …………………………………………………………………………. ریال
 • منبع تأمین اعتبار: عمومی (جاری) ☐ اختصاصی ☐ تملّک دارایی ☐ ردیف متمرکز ☐ سایر منابع ☐

در توضیحات آمده است.

 • زمان بندی اجرای برنامه:

 

زمان ماه سال
شروع فروردین ۱۳۹۸
خاتمه اسفند ۱۳۹۸
 • شاخص های سنجش و ارزیابی برنامه:
عنوان شاخص واحد سنجش دوره سنجش و ارزیابی
شاخص عملیاتی تعداد طرح های مرتبط با جلب همکاری ذی نفعان مصوب شورای پژوهشی مرکز ۱ سال

ضرورت اجرای برنامه:

(بررسی و تائید نهایی برنامه بر اساس استدلال مندرج در ضرورت اجرای برنامه انجام می پذیرد.)

ماهیت چند بعدی مشکلات تندرستی و اجتماعی و نیاز به راهکارهای همکارانه از سویی و ناکافی بودن منابع یک سازمان /بخش برای رسیدگی به این معضلات از سویی دیگر لزوم همکاری بین سازمانی/ بخشی را پررنگ می سازد. به طوری که رویکرد استفاده از مشارکت های اجتماعی و به کارگیری پتانسیل های سایر ارگان ها و نهادها به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. امروزه شاخص همکاری های بین بخشی و میزان مشارکت نهادها از شاخص های مهم ارزیابی توسعه پایدار محسوب می شود.

الزامات و پیش نیازهای اجرای برنامه:

 • وجود بودجه کافی برای این نوع پروژه ها
 • وجود اعتماد دو جانبه
 • انجام به موقع تعهدات طرفین
 • وجود نیروی مسئول جهت اطلاع رسانی مستمر و پیگیری به منظور تداوم همکاری ها
فعالیت های صورت گرفته به کارگیری روش شناسی پژوهش مشارکتی در جلب همکاری ذی نفعان و عضویت اعضای مرکز در کمیته های بین بخشی از نقاط قوتی بوده است که جایگاه مرکز را در برنامه ریزی مدیریت شهری تثبیت کرده است.

طرح های مرتبط تدوین و تصویب شده است.

ارزیابی وضعیت شاخص های برنامه:

شاخص شاخص هدف شاخص تامین شده مدارک تایید

تعداد طرح های مرتبط با جلب همکاری ذی نفعان مصوب شورای پژوهشی مرکز
۲ ۶ صورتجلسه طرح ها ۱

۲

توضیحات:

هزینه از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تامین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *