مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه Center for Community Based Participatory Research چند دهه اخیر، روش های پژوهش و متداول به کار گرفته شده برای حل مشکلات اجتماعی مردم به دلیل مشارکت محدود جامعه و تلقی کردن مردم به عنوان موضوع پژوهش دچار چالش شده اند. با توجه به فاصله موجود بین نیازهای احساس شده توسط مردم و دیدگاه های دانشگاهیان و ضرورت جامع نگری در بخش سلامت، زیر ساختی به نام مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه( نام قبلی: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی وارتقای سلامت) شکل گرفت. این مرکز با اتخاذ رویکرد پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه به عنوان راهکاری برای کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و در نظر گرفتن مردم به عنوان شریک پژوهش ، در نظر دارد تا بستری باشد برای انتقال مدیریت پژوهش به جامعه و توانمندی سازی شرکای پژوهش ( مردم، سازمان ها و دانشگاهیان) با بهره گیری از دانش محلی.

 

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes