مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه

 درچند دهه اخیر، روش های پژوهش و متداول به کار گرفته شده برای حل مشکلات اجتماعی مردم به دلیل مشارکت محدود جامعه و تلقی کردن مردم به عنوان موضوع پژوهش دچار چالش شده اند. با توجه به فاصله موجود بین نیازهای احساس شده توسط مردم و دیدگاه های دانشگاهیان و ضرورت جامع نگری در بخش سلامت، زیر ساختی به نام مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه( نام قبلی: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی وارتقای سلامت) شکل گرفت. این مرکز با اتخاذ رویکرد پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه به عنوان راهکاری برای کاربردی نمودن نتایج تحقیقات و در نظر گرفتن مردم به عنوان شریک پژوهش ، در نظر دارد تا بستری باشد برای انتقال مدیریت پژوهش به جامعه و توانمندی سازی شرکای پژوهش ( مردم، سازمان ها و دانشگاهیان) با بهره گیری از دانش محلی.

Community-Based Participatory Research Center (CBPRC)

Community based Participatory Research Center (CBPRC) was established in 2007 to provide the necessary requirements to do health research “with the community” not “on the community”, and to make the research topics more and more compatible with the real needs of the society. Improvement of collective decision making of different stakeholders in the research process; developing indigenous methods and techniques of participatory research in order to increase the required capacity for identification, prioritization, designing and implementing multi-level interventions for health issues among the people, academicians and institutions; improving equity in health research, people’s participation and inter-sector collaboration to tackle social determinants of health are among the main goals of the CBPRC.

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes