پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه

پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه نوعی از پژوهش علمی است که بر نیازهای اجتماعی استوار است. به عبارت دیگر، نتایج تحقیق باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و راه حلی برای مشکلات سلامت در جامعه ارائه کند. هدف اصلی این نوع پژوهش این است که افراد جامعه طی این فرآیند به طور سیستماتیک توانمند شوند و قدرت تجزیه و تحلیل و ارائه راه حل برای مشکلات سلامت خود پیدا کنند. این پژوهش با هدایت کردن موضوعات پژوهش و منابع سایر بخش ها در جهت نیازهای جامعه، موجب برقراری عدالت و کاربردی کردن نتایج پژوهش می شود. تحقیق مشارکتی درصد ایجاد تعادل قدرت و روابط از طریق تسهیل ارتباط بین دانشگاهیان، سیاستگزاران و اعضای جامعه می باشد. از این طریق اطمینان حاصل می شود که موضوع تحقیق برگرفته از دغدغه اصلی جامعه محور است. فواید دیگر این نوع پژوهش، ارتقای کاربرد داده های پژوهش توسط شرکای پژوهش، دور هم آوردن شرکاء مختلف دارای دانش، مهارت، تخصص برای حل مشکلات پیچیده جامعه، افزایش احساس مالکیت و مسئولیت نسبت به پژوهش، افزایش کیفیت، اعتبار و حساسیت داده ها از طریق در نظر گرفتن دانش محلی مشارکت کنندگان، کم کردن بی اعتمادی جامعه نسبت به مورد سوء استفاده قرار گرفتن در پژوهش و تغییر نگرش و کسب احترام از طریق تبدیل شدن از نمونه پژوهش به شریک پژوهش.

گذشته از جامعه محور بودن، این نوع پژوهش، مشارکتی نیز هست، به این معنی که افراد ذینفع در جامعه به طور فعال در فرآیند پژوهش اعم از تعیین موضوع، شناسایی نیازها، طراحی مطالعه، اجرا، تحلیل و انتشار نتایج وارد می شوند. شرکت کنندگان در زمینه های مورد نیاز آموزش می بینند و خود هدایتگر فرآیند پژوهش برای شناسایی و رفع علل زیر بنایی مشکلات سلامت در جامعه می شوند. بدین ترتیب قدرت تصمیم گیری از پژوهش گر به مردم واگذار می شود. هر برنامه توسعه یا ارتقای سلامت که به این روش طراحی و اجرا شود، بدون شک بیشترین مقبولیت را در میان افراد جامعه خواهد داشت و احتمال نهادینه شدن و موفقیت آن در دراز مدت افزایش خواهد یافت.

طبق تعریف گرین و همکاران CBPR عبارتست از :” پژوهش سیستماتیک با مشارکت افراد تحت تأثیر مشکل به منظور اقدام و تغییر اجتماعی ” این پژوهش فرآیند مشارکتی است که در همه شرکا اعم از دانشگاهیان، نمایندگان سازمانها و مردم را با در نظر گرفتن نقاط منحصر به فرد هر یک، کنار هم قرار می دهد. این پژوهش با یک سؤال پژوهشی در زمینه موضوع که برای جامعه اهمیت دارد آغاز می شود و هدف از آن تلفیق دانش و عمل برای ایجاد تغییر اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه و کاهش نابرابری های اجتماعی است.

افزایش دانش و درک از پدیده هاو تلفیق دانش بدست آمده با عمل و ایجاد تغییر در سیاست، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی اعضای جامعه از اهداف غایی این نوع پژوهش محسوب می شوند.

مبانی پژوهش مشارکتی مبتنی بر جامعه

 • جامعه را به عنوان یک هویت واحد در نظر می گیرد.
 • بر پایه نقاط قوت و ظرفیت های بالقوه جامعه و ارتباطات متقابل افراد پایه ریزی می شود.
 • مشارکت برابر اعضا در تمامی مراحل تحقیق را تسهیل می نماید.
 • همه شرکا را از نتایج تحقیق بهره مند می سازد.
 • فرآیند یادگیری متقابل و توانمند سازی را ارتقا می بخشد تا
  بی عدالتی اجتماعی کاهش یابد.
 • چرخه ای پایدار و پی در پی در جهت توسعه و تکامل اجتماع است.
 • یافته های پژوهشی را بین همه شرکا و ذی نفعان نشر می دهد.

سؤالاتی که در مداخلات تحقیق مشارکتی جامعه محور مطرح هستند، عبارتند از:

 • در چه مرحله ای اعضاء یا شرکا باید مشارکت کنند؟
 • شرکای پژوهش چه سطحی از نفوذ و کنترل را دارند و تصمیم گیری می کنند؟
 • شرکای دانشگاهی درمقابل جامعه چه سطحی از تعهد را می پذیرند و آیا تعادل قدرت برقرار است؟
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes