ردیف عنوان مجری اول
۱ بررسی دامنه استفاده از رویکرد اینترسکشنالیتی در طراحی برنامه های سلامت در کشورهای پردرآمد و کم درآمد: مرور اکتشافی الهام قاسمی
۲ تحلیل مکانی عوامل موثر بر مشارکت مردم در شبکه های اجتماعی در تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی علی مرادی
۳ تبیین مفهوم و علل نابرابری در سلامت از دیدگاه شهروندان تهرانی فاطمه رجبی
۴ بومی سازی مدل محیط کار ارتقاء دهنده سلامت سازمان بهداشت جهانی با رویکرد مشارکتی انسیه جمشیدی
۵ تحلیل روند تغییرات پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی نظام سلامت در منطقه ۱۷ تهران در طی ۱۰ سال اخیر سید رضا مجدزاده
۶ سنجش سواد سلامت روان در افراد ساکن شهر تهران و مناطق حاشیه شهر آزاده سیاری فرد
۷ تبیین مشارکت مردم در مداخلات کنترل و حذف مالاریا در مناطق آندمیک ایران : یک مطالعه کیفی خندان شاهنده
۸ توانمندسازی نوجوانان در شناسایی عوامل موثر بر سلامت انسیه جمشیدی

 

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes