2023-07-24

ارتقای رتبه علمی سرکار خانم دکتر نرگس رستمی گوران

سرکار خانم دکتر نرگس رستمی گوران عضو محترم شورای پژوهشی مرکز پژوهش های سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه؛ ارتقای مرتبه استادیاری که نشان از توانمندی، شایستگی […]